22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Oto zmiany w ustawie o nawozach. Co czeka rolników?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 3 listopada podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem nowej ustawy o nawozach i nawożeniu jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

Rozporządzenie to:

 • Rozszerza katalog produktów nawozowych objętych prawem wspólnotowym.
 • Nakłada na państwa członkowskie obowiązek organizacji i wyznaczenia w tym zakresie organów nadzoru rynku oraz odpowiedniego systemu sankcyjnego.

W ustawie zostały określone:

 • właściwości organów w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009;
 • system sankcyjny za naruszenie jego przepisów.

Co się zmienia?

Ustawa wprowadza następujące zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie o nawozach i nawożeniu:

 • Dostosowuje zakres i terminologię ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009.
 • Wyznacza wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa jako organ nadzoru rynku.
 • Wyznacza Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009.
 • Dostosowuje kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/100.
 • Dodaje przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. rolnictwa.
 • Uzupełnia zadania okręgowych stacji o wykonywanie badań produktów nawozowych UE.
 • Wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie.
 • Zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).
Źródło: MRiRW

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.