17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.pprol.pl

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.pprol.pl

2. Celem Serwisu jest wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego poprzez dostarczanie Użytkownikom informacji na temat sytuacji rynkowej, porad eksperckich, selekcji prognoz i trendów, informacji pogodowych, jak również umożliwianie dostępu do narzędzi informatycznych pozwalających optymalizować prowadzenie działalności, a także innych tematów związanych z finansami przygotowywanych przez specjalistów oraz zewnętrznych ekspertów.

 1. Definicje:
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  Serwis – informacyjny interaktywny serwis internetowy Polski Portal Rolniczy www.pprol.pl będący własnością firmy stowarzyszenie ZOSTAŃ W POLSCE, za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną na które składa się kompleks uprawnień dla Użytkownika, dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu;
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
 4. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Poszczególne usługi (w tym usługi świadczone przez podmioty trzecie) w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom.
 6. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2. Informacje o usługodawcy

1. Właścicielem i Usługodawcą Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie ZOSTAŃ W POLSCE z siedzibą w Warszawie (01-210) przy ul. Szarych Szeregów 8, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000975899, posiadający NIP 522254185

§3. Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z serwisów jest dobrowolne i bezpłatne, za wyjątkiem treści lub usług wyraźnie oznaczonych na stronach jako wymagające uprzedniego dokonania płatności

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do: a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników; b) powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność lub dobre imię innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji; c) niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej; d) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących; e) niepodszywania się pod inne osoby; f) powstrzymania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety; g) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

4. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Korzystanie z Platformy możliwe jest przez przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge, Chrome, FireFox, Safari oraz gdy w przeglądarce internetowej użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies . Serwis rekomenduje korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości będące powodem użytkowania starszych wersji oprogramowania.

5. Dostęp do platformy możliwy jest również poprzez urządzenia mobilne i przeglądarki internetowe w wersji mobilnej: Chrome, Firefox, Safari w najnowszej wersji oprogramowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości będące powodem użytkowania innych rodzajów przeglądarek oraz starszych wersji oprogramowania.

6. Wybrane podstrony Serwisu mogą korzystać z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

7. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania działań ukierunkowanych na zmianę treści Serwisu niezgodnie z jej funkcjonalnością bądź innych modyfikacji mogących zakłócić jego pracę, a także zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

8. Zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody stowarzyszenia ZOSTAŃ W POLSCE, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: redakcja@pprol.pl

§4. Zastrzeżenia

1. Wszelkie informacje i treści przedstawione w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Znajdujące się w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego, doradztwa inwestycyjnego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie informacje i treści nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w tym w szczególności decyzji natury prawnej, biznesowej, inwestycyjnej lub podatkowej.

2. W przypadku wszelkich treści znajdujących w Serwisie, w tym również w przypadku treści podmiotów trzecich Usługodawca nie składa jakichkolwiek gwarancji oraz zapewnień, w tym w szczególności co do ich aktualności, poprawności, kompletności oraz spójności. Podejmowanie jakichkolwiek  decyzji, w tym również decyzji biznesowych, prawnych lub o charakterze inwestycyjnym, na podstawie treści znajdujących się w Serwisie, odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

W żadnym wypadku nie należy uznawać treści znajdujących się na Platformie za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Usługodawcę lub osoby działające w jego imieniu.

§5. Materiały i treści umieszczane w Serwisie

1. Serwis udostępnia treści, które mogą obejmować w szczególności grafiki, dane, znaki wyróżniające, zdjęcia, teksty, filmy, animacje, interfejsy oraz narzędzia (dalej: „Treści”). Treści są wyłączną własnością Serwisu lub podmiotów, które udzieliły Usługodawcy właściwych praw do korzystania z takich treści i udostępniania ich Użytkownikom Serwisu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Treści umieszczanych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie w zakresie, w jakim dokonywane jest przez użytkowników końcowych w celu zapoznania się z ww. materiałami.

3. Korzystanie z treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób inny, niż określony w ust. 2, jest niedozwolone.

W szczególności, niedozwolone jest:

§6. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres mailowy: redakcja@pprol.pl w formie elektronicznej. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja” i powinna zawierać: przedmiot reklamacji, uzasadnienie oraz dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i w związku z tym rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 3. Użytkownik będący konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§7. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. odpowiednio dla Usługi: (1) udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, (2) Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie, Usługi Newsletter – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:

 1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,
 2. rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: redakcja@pprol.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest on dostępny) na stronie Serwisu,
 3. decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:
  1. naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (działania w tym zakresie podejmowane są stosownie do postanowień Regulaminu);
  1. odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi;
  1. problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.

Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

§8. Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 683).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie świadczenia usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

Odstąpienie konsumenta od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej do Serwisu na adres e-mail: redakcja@pprol.pl

§9. Zobowiązania Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

Usługodawca zastrzega prawo do:

 1. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności lub czasowego zaprzestania świadczenia wybranych Usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług
 3. zaprzestania, świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.

Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
 2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z jego winy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
 3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;
 5. za działanie serwerów i ich skutki, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

§10. Postanowienia końcowe

1. Treści dostępne w Serwisie mogą ulegać zmianie z zastrzeżeniem zachowania charakteru informacyjnego serwisu.

2. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany zakresu usług oraz zmiany dostawców narzędzi.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu w przypadku:

4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi nowe brzmienie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia przez Użytkownika opłat z tego tytułu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 7. Korespondencję elektroniczną dotyczącą Serwisu można kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: redakcja@pprol.pl.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.