21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

KRIR: Pomoc państwa dla Spółek Wodnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o zwiększenie do 200 milionów złotych w budżecie Państwa środków na pomoc dla Spółek Wodnych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek zgłoszony podczas XIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 29 września 2022 roku, przesłała pismo pismo z dnia 19 października 2022 roku do Henryka Kowalczyka, w którym wnioskowała o zwiększenie do 200 milionów złotych w budżecie Państwa środków na pomoc dla Spółek Wodnych.

W ślad za tym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiło Zarządowi KRIR następujące wyjaśnienia:

„Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych odbywa się przy znacznym wsparciu ze strony państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości takiego wsparcia wynikają z przepisów ustawy Prawo wodne. Z pomocy tej mogą korzystać spółki wodne. W 2017 r., na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększono dotacje dla spółek wodnych na utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych do kwoty 40 mln zł.

Jednocześnie przypominam o możliwości uzyskania przez spółki wodne oraz związki spółek wodnych wsparcia na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc jest udzielana na wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy lub zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty przebudowy lub remontu istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające. W 2022 r. wprowadzono możliwość odzyskiwania VAT przez spółki wodne lub związki spółek wodnych, jeżeli nie mogą one odzyskać VAT na mocy prawodawstwa krajowego.
Możliwość odzyskania VAT dotyczy realizacji inwestycji polegających na zakupie sprzętu do utrzymania urządzeń melioracji wodnych. O odzyskanie VAT będą mogli ubiegać się również beneficjenci z poprzednich naborów, którzy nie złożyli wniosków o wypłatę pomocy.

Na realizację tego poddziałania zarezerwowano środki w wysokości ok. 52,1 mln euro. Poziom wsparcia wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. W 2019 r. maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi została zwiększona z 500 tys. zł do 1 mln zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest planowane zwiększenie środków w budżecie państwa z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych.”

Źródło: KRIR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.