12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”: wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy, aby ludzie chcieli u nas mieszkać

Realizujemy działania wspierające rozwój społeczny i gospodarczy, poprawiające jakość życia, które sprawiają, że ludzie chcą tu mieszkać – tłumaczy Jerzy Motłoch, prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.
Jerzy Motłoch, prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
Jerzy Motłoch, prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”

Na jakich zasadach działają lokalne grupa działania – takie jak Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ)?

Lokalna Grupa Działania to trójsektorowe partnerstwo, w ramach którego współpracują: sektor społeczny, gospodarczy i publiczny, czyli organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i instytucje publiczne (gminy), które funkcjonują na terenie lokalnej grupy działania. Teren danej grupy nie może obejmować obszar zamieszkały przez mniej niż 30 tys. i więcej niż 150 tyś. mieszkańców. Przy czym wszystkie gminy, które należą do lokalnej grupy działania, muszą ze sobą graniczyć.

Kiedy powstanie grupa inicjatywna na zebraniu założycielskim, pozostaje przybrać formę prawną – zazwyczaj jest to stowarzyszenie – i dopełnić formalności w KRSie.

Jakie działania zatem wspiera wasze Stowarzyszenie?

Działamy w oparciu o środki pochodzące z Unii Europejskiej, z budżetu krajowego i składek członków Stowarzyszenia. Ogólne ramy działań Stowarzyszenia wynikają natomiast z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), czyli to ustawodawca wskazuje nam, w jakich obszarach możemy działać i na co redystrybuować środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istotną rolę odgrywa także nasza Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, która opracowywana jest z szerokim udziałem mieszkańców. To właśnie w tej strategii mamy określone konkretne kierunki działań i przedsięwzięć, które wymagają wsparcia finansowego i które są przede wszystkim odpowiedzią na zdiagnozowane, potrzeby lokalnych społeczności.

Dofinansowujemy tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki środkom unijnym będącym w dyspozycji Stowarzyszenia PPJ i redystrybuowanym w formie otwartych konkursów tworzone są nowe firmy, jak i rozwijają się te istniejące już na naszym terenie. Przy czym działamy na obszarach małomiasteczkowych (miasta poniżej 20 tys. mieszkańców) i przede wszystkim obszarach wiejskich. Wspieramy też rozwój potencjału i konkretnych inicjatyw realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych i innych) a także sołtysów, naszych lokalnych ambasadorów przedsiębiorczości i wdrażania koncepcji inteligentnej wsi. Udzielamy wsparcia finansowego również na zadania realizowane na wniosek gmin czy gminnych ośrodków kultury w zakresie infrastruktury: pośrednio więc pomagamy budować place zabaw, zewnętrzne siłownie i prowadzić inne zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

Jakimi środkami Państwo dysponują?

Właśnie złożyliśmy w śląskim urzędzie marszałkowskim, naszym organie nadzorczym, lokalne strategie rozwoju na nowy okres programowy trwający do 2027 roku. W ramach tych środków mamy około 2,2 miliona euro na nasze inicjatywy z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej i około 900 tys. euro w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2012-2027 ze środków EFS+. Po zakończeniu procedury oceny wniosku na wybór strategii podpiszemy umowę – zapewne w okolicach lutego 2024 r. – z Urzędem Marszałkowskim na realizacje złożonych strategii i wtedy uruchomiona zostanie wypłata pieniędzy poprzez ARiMR.

Kto może liczyć na dofinansowanie ze Stowarzyszenia?

W unijnej perspektywie 2023-2027 będziemy mieć strategię dwufunduszową. Jeden program to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie środki pochodzą ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). A drugi – będziemy mieć tu około miliona euro – to działania z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+), dzięki którym wesprzemy działania aktywizujące społeczność lokalną, edukację pozaformalną dzieci i młodzieży czy oddolne inicjatywy aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Do tej pory na Śląsku działaliśmy tylko w oparciu o WPR, teraz również o EFS+.

Jako Stowarzyszenie mamy wiele celów, ale wszystkie sprowadzają się do tego aby, wpływać na wielokierunkowy i innowacyjny rozwój naszego obszaru. Jesteśmy grupą położoną na obszarze, gdzie występują różnego rodzaju zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne, co stanowi naturalną bazę do rozwoju turystyki. Dlatego w ramach przewidzianych działań mamy zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze czasu wolnego i turystyki oraz z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W tym obszarze wnioskodawcy, mieszkańcy naszego obszaru, którzy będą chcieli uruchomić czy rozwinąć działalność gospodarczą, będą mogli składać do nas wnioski, oceniane przez naszą Radę, składającą się z 18 osób. Premiować wśród wnioskodawców w szczególności będziemy osoby młode i/lub kobiety. Podczas konsultacji naszej nowej strategii z lokalną społecznością doszliśmy do wniosku, że te grupy potrzebują dodatkowego wsparcia, więc będą bardziej preferowane.

Ponadto, jeśli jakaś operacja będzie realizowana w partnerstwie, też będzie promowana poprzez dodatkową punktacje. W naszej strategii mamy też wpisane innowacje w tworzeniu i rozwoju działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy dla osób młodych i/lub kobiet oraz oddolne inicjatywy aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także wsparcie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży. Będziemy również wspierać poprawę i budowanie małej infrastruktury publicznej, koncepcje inteligentnej wsi a także jej wdrażanie, włączenie społeczne kobiet, rozwój marki lokalnej czy wsparcie podmiotów działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji.

Generalnie różnorodne działania wspierające rozwój waszego regionu.

Stawiamy zarówno na rozwój społeczny, jak i gospodarczy, także na działania poprawiające jakość życia które powodują, że ludzie chcieliby tu mieszkać.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.