23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Chiny: program gospodarczy na 2023 rok

W marcu odbyły się dwa najważniejsze wydarzenia polityczno-ekonomiczne w Chinach, podczas których nakreślono kształt polityki ekonomicznej i społecznej Chin w 2023 roku.

W dniach 5-13 marca odbyło się najważniejsze wydarzenia polityczno-ekonomiczne w Chinach, czyli połączone doroczne sesje:

– Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin – organu doradczego parlamentu, skupiającego przedstawicieli wszystkich partii politycznych i organizacji społecznych kraju, przedstawicieli wszystkich mniejszości etnicznych, jak również ludzi nauki, czy przedsiębiorców

– Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych czyli Parlamentu ChRL.

Najważniejszymi punktami obrad Parlamentu w tym roku były:

 1. Sprawozdanie rządu z realizacji krajowego planu rozwoju gospodarczo–społecznego w roku 2022 oraz założenia planu rozwoju na 2023 rok. Raport z realizacji budżetów centralnych oraz lokalnych w 2022 roku oraz ich założenia na rok bieżący.
 2. Sprawozdanie z pracy Najwyższego Sądu Ludowego oraz Najwyższej Prokuratury w roku 2022.
 3. Przyjęcie zmian w prawie legislacyjnym Chińskiej Republiki Ludowej– w ustawie o zasadach wyboru członków parlamentu i jego organów oraz przyjęcie planu reform organizacji i instytucji rzadowych.
 4. Dokończenie procesu wyboru nowego politycznego i rządowego Kierownictwa Chin– wybór prezydenta kraju, wiceprezydenta, przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej (nadrzędnego nad ministrem obrony i armią, tradycyjnie tą funkcję pełni prezydent), przewodniczącego Sądu Najwyższego, Prokuratury Najwyższej, Państwowej Komisji Nadzoru (odpowiednik NIK), wybór przewodniczącego parlamentu, jego zastępców, członków stałego komitetu zarządzającego pracami parlamentu (pracującego przez cały rok poza coroczną sesją i przyjmującego projekty ustaw), przewodniczących i zastępców komisji parlamentu. Wybór premiera wicepremierów, ministrów i dyrektorów organów centralnych, w tym nowego szefa Ludowego Banku Chin.

W konsekwencji wcześniejszych decyzji dokonano ponownego wyboru Xi Jinping na przewodniczącego ChRL. Decyzja ta była możliwa dzięki nowelizacji konstytucji z 2018 r. W formalnym głosowaniu za wyborem Xi na kolejną pięcioletnią kadencję na stanowisku przewodniczącego ChRL opowiedziało się w piątek wszystkich 2952 obecnych na sali delegatów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych wybrało również nowego premiera Chińskiej Republiki Ludowej. Ustępujący premier Li Keqiang został zastąpiony przez Li Qianga. To członek ścisłego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin i zaufany człowiek Xi. 2936 delegatów opowiedziało się za jego kandydaturą, a jedynie trzech było przeciw. Ośmiu wstrzymało się od głosu.

Na inaugurację obrad Parlamentu wystąpił ustępujący premier Li KeQiang, który przedstawił raport z prac rządu i wykonania budżetu za ubiegły rok oraz główne założenia na rok 2023. W przemówieniu ustępującego z urzędu premiera Li aż 33 razy pojawiło się słowo “stabilność”. I to jest chiński priorytet na rok 2023 rok w obliczu w ocenie władz Pekinie bardzo niestabilnej sytuacji ogólnoświatowej.

Przypominam, że kształt polityki ekonomicznej i społecznej Chin w 2023 został przyjęty 15 grudnia na dorocznej Centralnej Roboczej Konferencji Ekonomicznej z udziałem najwyższych władz partyjnych, rządowych i doradców gospodarczych. Jak wówczas oceniono „gospodarka chińska poradziła sobie w 2022 roku z przeciwnościami zewnętrznymi i wyzwaniami wewnętrznymi”. Uznano jednak, ze podstawy ożywienia gospodarczego nie są jeszcze stabilne, a kraj nadal stoi w obliczu 3 presji: kurczącego się popytu, szoków podażowych i słabych prognoz płynących ze świata.

Do zadań i kierunków na rok 2023 na Centralnej Roboczej Konferencji Ekonomicznej przyjęto:
• prowadzona ma być aktywna polityka finansowa;
• zalecono koncentrację na stabilizowaniu wzrostu, zatrudnienia, cen oraz utrzymywaniu rozwoju gospodarczego;
• w polityce naukowej i technologicznej Chiny koncentrować się będą na poszerzaniu i wzmacnianiu samowystarczalności;
• pogłębianie reform i podnoszenie sprawności i efektywności rynku oraz wzmacnianie aktywności i kreatywności społecznej;
• poszanowanie praw rynkowych, reforma administracji i delegowania władzy na niższe szczeble, jednakowe traktowanie przedsiębiorstw wszystkich rodzajów własności;
• skoncentrowanie się na rozwoju gospodarki realnej i wzmacnianie innowacyjności ;
• promowana będzie transformacja i modernizacja tradycyjnych sektorowi przemysłu;
• wzmocnienie zapobiegania i kontroli ryzyka finansowego, zwłaszcza lokalnego zadłużenia.

Aby wzmocnić impulsy pobudzenia konsumpcji wewnętrznej i poprawić kondycję gospodarstw domowych w 2023 wprowadzone zostało 7 nowych ulg podatkowych:
• z tytułu opieki nad każdym dzieckiem do lat 3 – odpis od podatku 1000 RMB (ok. 642 PLN);
• na każde dziecko uczące się w czasie szkolnego, zwolnienia podatkowe 400 RMB miesięcznie (ok. 257 PLN);
• w przypadku, kiedy dziecko uczyć się będzie w szkole zawodowej czy technikum, zwolnienie wynosić będzie 3600 RMB rocznie do czasu ukończenia nauki;
• wydatki związane z leczeniem osób poważnie chorych, których nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne, mogą być odpisane od podatku do kwoty 80000 RMB (ok. 51378 PLN) w stosunku rocznym;
• osoby, które mają kredyty hipoteczne na zakup mieszkania będą mogły zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania o 1000 RMB miesięcznie (ok. 642 PLN) przez okres maksymalnie 20 lat (240 miesięcy);
• osoby wynajmujące mieszkania będą mogły odpisać od podatku
– 1500 RMB miesięcznie (ok. 963 PLN) – w stolicach prowincji i miast wydzielonych na prawach prowincji,
– 1100 RMB miesięcznie (ok. 706 PLN) – w miastach zamieszkałych przez więcej niż 1 mln mieszkańców i
– 800 RMB miesięcznie (ok. 513 PLN) w miastach zamieszkałych przez mniej niż 1 mln mieszkańców;
• przewidziane są ulgi z tytułu opieki i pomocy seniorom – jeśli podatnik jest jedynym dzieckiem to może odliczyć 2000 RMB miesięcznie (ok. 1283 PLN), a jeśli jednym z rodzeństwa to może, jak i pozostałe dzieci danej pary seniorów, odliczyć do 1000 RMB miesięcznie (ok. 642 PLN).

Ustępujący Premier na Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych przedstawił ostateczny program polityki gospodarczej na 2023 rok:

 • planowany wzrost PKB to 5%;
  -inflacja na poziomie nie większym niż 3%;
  -deficyt budżetowy ma utrzymać się na poziomie 3% PKB;
  -koncentracja wysiłków na zwiększaniu popytu wewnętrznego i konsumpcji;
 • wzrost dochodów mieszkańców będzie zsynchronizowany ze wzrostem gospodarczym;
  -skoncentrowanie się na promowaniu dochodów mieszkańców, usprawnianie mechanizmu rozsądnego wzrostu płac, podejmowanie działań w celu poprawy dochodów rolników.
 • stworzenie 12 mln nowych miejsc pracy
 • bezrobocie w miastach ok. 5,5%;
 • budżet obronny wzrośnie w 2023 roku o 7,2% rok do roku (1,55 bln RMB, ok. 995 mld PLN) – wzrost o 0,1% w stosunku do 2022 roku.
 • większe otwarcie na świat zewnętrzny oraz zwiększenie efektywności powiązań zasobów zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych;
 • import i eksport mają stabilnie i jakościowo się rozwijać, a bilans płatności międzynarodowych będzie zasadniczo zrównoważony;
  – priorytetem jest ekologiczny, zielony i niskoemisyjny rozwój.
  – zużycie energii na jednostkę PKB i emisje głównych zanieczyszczeń ma utrzymać tendencję spadkową;
  – utrzymywanie priorytetu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz kompleksowe promowanie rewitalizacji wsi;
  – konieczne jest dalsze wdrażanie proaktywnej polityki fiskalnej, zwiększenie intensywności regulacji i kontroli polityki makro, wzmocnienie koordynacji i współpracy różnych polityk oraz utworzenie wspólnych sił w celu wspólnego promowania rozwoju wysokiej jakości,
  – przyspieszenie budowy nowoczesnego systemu przemysłowego, wzmocnienie samodzielności naukowej i technologicznej na wysokim poziomie oraz samodzielnego doskonalenia, zwiększanie potencjałów w dziedzinie nauki i technologii;
  – polityka naukowa i technologiczna powinna być nastawiona na budowę samowystarczalności kraju w tej dziedzinie – znacznie lepiej będzie wykorzystywana rola rządu w rozdzielaniu środków, by osiągać kluczowe przełomy technologiczne, a firmy powinny być głównymi podmiotami dokonującymi innowacji;
  – pogłębianie reformy w kluczowych obszarach, powiązaniach dla budowania socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej na wysokim poziomie jakościowym;
  – promowanie skoordynowanego rozwoju regionalnego oraz budowanie regionalnych układów gospodarczych, systemów przestrzeni terytorialnej o uzupełniających się zaletach i rozwoju wysokiej jakości, w tym: Regional Economic Integration in Beijing-Tianjin-Hebei ChangJiang (Jangcy) River Economic Belt ,Greater Bay Area ChengDu-ChongQing Economic Zone.
Autor: Janusz Piechociński │Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.