17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Rekompensaty dla rolników i dodatek dla sołtysów. Prezydent podpisał ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy: o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Obydwie ustawy wchodzą w życie od 1 lipca.

Celem pierwszej ustawy jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców ich produktów. W drodze ustawy tworzy się Fundusz Ochrony Rolnictwa, czyli wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Dochodami Funduszu będą: wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu ministra finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne.

„Ze środków Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. Wysokość rekompensaty będzie ustalana jako iloczyn procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny. Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia ministra finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta rolnego, w terminie do 30 czerwca danego roku” – czytamy w opisie ustawy.

Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125 proc. wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych. Wartość produktów rolnych będzie ustalana na podstawie faktur.

Świadczenie dla sołtysa

Druga podpisana przez prezydenta ustawa, zakłada przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Będzie ono przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie, podlegającej corocznej waloryzacji.

Świadczenie uzyskają osoby, które:

  • pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

„Należy przy tym wskazać, że zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji” – podkreślono w uzasadnieniu do ustawy.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej składany w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał prezes KRUS w drodze decyzji.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.