22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Do 30 listopada można składać wnioski o pomoc dla rodzin rolniczych

Czas na składanie wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mija 30 listopada.

W tym samym dniu upływa termin na dostarczenie kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych. Dokumentację najlepiej złożyć osobiście w placówce Agencji albo nadać przez ePUAP. Wniosek można też wysłać drogą pocztową, trzeba tylko pamiętać o tym, że o zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do placówki ARiMR. Na razie o to wsparcie ubiega się blisko 200 tys. rolników.

Termin i metody składania dokumentów

Do 30 listopada 2022 r. wnioski o przyznanie pomocy składa się w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny, który ubiega się o pomoc.

Dokumenty można także złożyć za pośrednictwem aplikacji ePUAP. W tym przypadku, aby wniosek trafił do właściwego biura powiatowego Agencji, trzeba poprawnie wskazać jego dane (adres ePUAP, adres e-mail). Dane i instrukcja obsługi aplikacji są dostępne tutaj>>

Wniosek można też nadać rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie jego złożenia decyduje data wpływu. Aby dokumentacja została dostarczona na czas, warto zadbać o to, by odpowiednio wcześniej nadać przesyłkę oraz właściwie podać dane odbiorcy, tj. wpisać adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy biura powiatowego ARiMR.

W ten sam sposób należy złożyć kopie faktur lub innych dokumentów, które potwierdzają sprzedaż produktów rolnych. Trzeba tylko pamiętać, aby do załączników dodać informację o tym, którego wniosku dotyczą.

Załączniki do wniosków

W zależności od konkretnej sytuacji wśród niezbędnych dokumentów, które powinny stanowić załącznik do wniosku, wymienić należy:

  • kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.
  • dokumenty lub ich kopie, na podstawie których wykazana zostanie sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa (faktury, umowy sprzedaży, oświadczenia o dokonaniu transakcji).

Wysokość pomocy

W ramach tego wsparcia poszkodowane rodziny rolnicze mogą otrzymać:

1. 10 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

2. 5 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne. Rolnik nie otrzyma jednocześnie kalkulacji i protokołu. Wynika to z tego, że kalkulację z oszacowania szkód można otrzymać wówczas, gdy straty wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, natomiast gdy są one wyższe, system wygeneruje protokół oszacowania szkód.

Sposób przekazywania pieniędzy

Pomoc wypłacana będzie na rachunek wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące numeru konta były aktualne. Można je sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”. Jeśli numer konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji – zgodnie z instrukcją: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.