18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Sejm znowelizował ustawę o nawozach i nawożeniu

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowe przepisy dostosowują zakres i istniejącą terminologię ustawy do wymagań unijnego prawa. Rozszerzony został katalog produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i inhibitory.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, 11 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja nie zawiera zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej, umożliwiając w ten sposób równoległe wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych, które nie będą podlegały prawu wspólnotowemu.

Według nowych przepisów, nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja jest upoważniona m.in do wstępu na grunty, dokonywania inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz do przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nie wymagań jakościowych.

Unijne rozporządzenie wdrożone do polskiej ustawy rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby oraz inhibitory – w tym organiczne i mikrobiologiczne – charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin i poprawę jakości gleby.

Ustawa ponadto określa, że jednostką przeprowadzającą kontrolę stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Zmiany w systemie kar

W ustawie zaproponowano zmianę części systemu kar za naruszanie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych.

Wysokość kar została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych. Zmiana systemu kar ma na celu realizację zasady skuteczności i proporcjonalności kar, a także wzmocnienie funkcji odstraszającej tych przepisów wobec podmiotów, które nie będą przestrzegać obowiązującego prawa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.