21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

POB: korzyści z połączenia działalności rolniczej z produkcją biometanu

Proponowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o biogazowniach rolniczych może stanowić impuls dla produkcji biogazu i biometanu na terenach wiejskich - twierdzi Polska Organizacja Biometanu.


• Polska, jako kraj z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa, dysponuje ogromną ilością odpadów i produktów ubocznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu, stanowiącego naturalny odpowiednik gazu ziemnego.
• Zdaniem POB połączenie działalności rolniczej z produkcją biometanu pozwoliłoby na zwiększenie efektywności zarządzania odpadami i opłacalności produkcji rolnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego regionów wiejskich.
• POB stoi na stanowisku, że krajowa produkcja biogazu i biometanu jest wciąż niewspółmierna do posiadanego potencjału i korzyści płynących z wytwarzania odnawialnego gazu. W Polsce obecnie funkcjonuje 146 biogazowni rolniczych, ale żadna z nich nie produkuje biometanu.
• Proponowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o biogazowniach rolniczych może stanowić impuls dla produkcji biogazu i biometanu na terenach wiejskich, natomiast zdaniem POB do odblokowania pełnego potencjału branży biometanowej niezbędne są szerokie ułatwienia dla potencjalnych inwestorów, także spoza branży rolniczej, w procesie inwestycyjno-budowlanym

4 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. (nr z wykazu RCL: UC485).

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB) pojawienie się kolejnego, po zaprezentowanym w marcu 2023 r. projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokumentu związanego z wytwarzaniem biometanu z biogazu rolniczego stanowi następny istotny krok do realnego uruchomienia branży biometanowej w Polsce.

Biorąc jednak pod uwagę obecny etap rozwoju sektora biometanu w Polsce – brak jakiejkolwiek instalacji wytwarzającej biometan, zdaniem POB zaproponowanymi w projekcie ustawy preferencyjnymi rozwiązaniami powinny zostać objęte wszystkie, nie tylko rolnicze, podmioty zainteresowane inwestycjami w biogazownie rolnicze. Istotne jest, aby ograniczyć zidentyfikowane przez POB bariery w dwóch kluczowych zakresach rozwoju branży, czyli integracji instalacji wytwarzających biometan z siecią gazową oraz ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym nowych instalacji biogazowych. Wśród głównych postulatów POB jest zapewnienie możliwości technicznych wprowadzania biometanu do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce.

W ocenie POB nowa branża nie powstanie bez wprowadzenia unormowań w zakresie ułatwienia oraz przyspieszenia poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego w instalacje biometanowe, m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie. Konieczne jest objęcie tych inwestycji szczególnym reżimem prawnym jako inwestycji celu publicznego.

Uważamy, że zdecydowanie trzeba odejść od postulatów legislacyjnych umożliwiających budowę instalacji biometanowych wyłącznie w ramach zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wdrożenie takiej regulacji w praktyce drastycznie wstrzyma rozwój projektów biometanowych. Brakuje nam również ułatwień w procedurze środowiskowej – podkreśla Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

POB proponuje rozważenie zwolnienia z obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych instalacji umożliwiających wytwarzanie do 10 mln m3 biometanu rocznie, co odpowiada instalacji OZE o mocy do 5 MW. Wynikałoby to z korzystnego wpływu funkcjonowania instalacji biometanowych na zagospodarowanie różnego rodzaju biodegradowalnych odpadów oraz sprzyjało ograniczeniu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych oraz metanu. Polska Organizacja Biometanu proponuje również wyeliminowanie ograniczeń związanych z wykorzystaniem gruntów rolnych w ramach inwestycji w instalacje biometanowe.

Zasadnicza część instalacji może być lokowana na gruntach rolnych, a dodatkowo instalacje biometanowe są niewątpliwie związane z działalnością rolno – spożywczą. Tym samym mogą wspierać rozwój obszarów wiejskich i stanowić „ostatnie ogniwo” w ramach gospodarki obiegu zamkniętego – uzasadnia Dyrektor Michał Tarka.

BIOMETAN to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

Źródło: Polska Organizacja Biometanu 

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.