18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Jak będzie wyglądała pomoc dla producentów zbóż?

KRIR zgłosiła uwagi dot. zapowiedzi uruchomienia pomocy dla producentów zbóż. Izby domagały się m.in. pomocy dla wszystkich rodzajów zbóż i dopłat dla całej powierzchni upraw. Oto co odpowiedziało MRiRW.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 lutego br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 308). Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską w dniu 27 marca. Pomoc będzie przysługiwała producentowi rolnemu:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);
  • który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Najwyższe będą dopłaty dla rolników w województwach graniczących z Ukrainą. Stawki pomocy będą wynosiły:

  • 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy i 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
  • 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy i 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy i 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach.

Pomoc będzie udzielana do powierzchni maksymalnie 50 hektarów upraw i będzie uzależniona od dołączenia do wniosku kopii faktur VAT lub ich duplikatów potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. Wniosek o powyższą pomoc producent rolny będzie składał do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego do 30 czerwca 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Dopłata jest przeznaczona dla pszenicy i kukurydzy, ponieważ te zboża są przedmiotem największego obrotu w kraju. Ponadto odnotowuje się największy przywóz tych zbóż do Polski z Ukrainy. Pomoc ma za zadanie nie tylko wspierać rolników w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów i utratą dochodów spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, ale także przyczynić się do intensyfikacji wywozu zbóż z kraju, ponieważ wsparcie uzależnione jest od dostarczenia faktury sprzedaży ziarna.

Polska wnioskuje również na forum Unii Europejskiej o podjęcie systemowych działań ukierunkowanych na ochronę polskiego rynku zbóż oraz rzepaku wobec importu z Ukrainy oraz uruchomienie rezerwy kryzysowej w celu pomocy producentom rolnym. Informujemy też Komisję Europejską, że rolnicy w Polsce apelują o wprowadzenie kaucji gwarancyjnych dla importowanego zboża, w przypadku przywozu zboża do regionów nadwyżkowych w UE. Komisja Europejska odpowiada, że dostrzega problem na poziomie niektórych regionów UE i zapowiedziała zastosowanie rezerwy kryzysowej. W dniu 30 marca br. odbędzie się głosowanie nad projektem rozporządzenia wykonawczego Komisji dotyczącego nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora zbóż i roślin oleistych w pewnych regionach Bułgarii, Polski i Rumunii. Dla Polski ma zostać przyznana kwota pomocy w wysokości 29,5 mln euro tj. ok. 130 mln zł. Wsparcie ma być przeznaczone dla producentów rolnych w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy w celu zrekompensowania im strat (utraty wartości produkcji), które ponieśli.

Analizowane są także możliwości podjęcia innych niż ww. działań mających na celu łagodzenie skutków przywozu zbóż z Ukrainy.

Odnośnie do propozycji, aby wprowadzić skup interwencyjny informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131 [1]interwencyjny zakup zbóż dokonywany jest po cenie interwencyjnej wynoszącej 101,31 €/t lub w ramach procedury przetargowej po cenie, która nie może być wyższa od ww. ceny interwencyjnej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przygotowany na zakupy interwencyjne zbóż, ale mając na uwadze różnicę w cenie interwencyjnej zbóż i cenie rynkowej, nie należy się spodziewać zainteresowania rolników sprzedażą w ramach interwencji. żadne państwo członkowskie UE nie może prowadzić skupu interwencyjnego na innych zasadach niż określone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Polska wnioskuje na forum UE o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż.

Podsumowując, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ściśle monitoruje sytuację na rynku zbóż i problemy rolników. Zdajemy sobie sprawę, że wpływ importu zboża z Ukrainy przekłada się negatywnie na płynność w obrocie zbożami w gospodarstwach oraz spadek dochodowości producentów rolnych. Dlatego też podjęto szereg działań mających na celu wsparcie finansowe producentów zbóż.

Z drugiej strony ceny zbóż od lata 2022 r. spadają na całym świecie, a ceny w Polsce podążają za tymi trendami. Latem ceny te osiągnęły historycznie wysoki poziom. Spadają też ceny nawozów i innych środków do produkcji. Oznacza to, że ostatnim okresie sytuacja cenowa na rynku w coraz mniejszym stopniu kształtuje się pod wpływem paniki związanej z wybuchem wojny na Ukrainie, a koncentruje się coraz bardziej na fundamentach funkcjonowania tego rynku. Trzeba też pamiętać, że ceny zbóż mają wpływ na sytuację w sektorze produkcji zwierzęcej, branży paszowej oraz młynarskiej. Dla tych branż jest to surowiec do produkcji, którego ceny wpływają na opłacalność prowadzenia działalności oraz na ceny produktów wytwarzanych przez te branże.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.u. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Źródło: KRIR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.